نمابشگاه صنابع دستی از روز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ آغاز خواهد شد . و تا هجدم آدرماه ادامه خواهد داشت . این نمایشگاه به مبزبانی بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی واقع در نمایشگاه بین المللی این شهرستان برگزار خواهد شد . لازم به ذکر است که نمایشگاه بین المللی در محل جدید خود واقع در منطقه علی آباد […]