نمابشگاه صنابع دستی از روز ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ آغاز خواهد شد .

و تا هجدم آدرماه ادامه خواهد داشت .

این نمایشگاه به مبزبانی بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی واقع در نمایشگاه بین المللی این شهرستان برگزار خواهد شد .

لازم به ذکر است که نمایشگاه بین المللی در محل جدید خود واقع در منطقه علی آباد بیرجند خواهد بود .

با حضور خود از صنایع دستی ایران حمایت کنیم .

ماراکالا حامی صنایع دستی ایران